Autoestima baixa

L’autoestima depen de les creences que tenim respecte a nosaltres mateixos, aquelles qualitats, capacitats, maneres de sentir o de pensar que ens atribuïm, conformant al mateix temps la nostra “imatge personal” o “autoimatge”. L’autoestima és la valoració que fem de nosaltres mateixos sobre la base de les sensacions i experiències que hem anat incorporant al llarg de la vida.autoestima

Generalment aquesta valoració es realitza d’acord a un ideal que la persona ha anat construint. Aquest ideal pot ser elevat o inassolible, per tant, el balanç serà sempre negatiu. Una gran discrepància entre l’autoconcepte real i l’ideal predisposa a una baixa autoestima.

Aquesta autovaloració és molt important ja que d’ella depèn la realització del nostre potencial personal i les nostres metes a la vida. D’aquesta manera, les persones que es senten bé amb sí mateixes són capaces d’afrontar i resoldre reptes i responsabilitats que la vida planteja. D’altra banda, les persones amb baixa autoestima tendeixen a no creure en sí mateixes, autolimitar-se i tenir menys experiències d’èxit.

 

Les persones amb tendència a la baixa autoestima presenten alguna de les següents característiques en el seu dia a dia:

–          Buscar constantment l’aprovació dels altres

–          Poca habilitat per escollir una feina que s’adapti a les pròpies necessitats i habilitats

–          Tendència a acceptar avaluacions desfavorables com  a exactes

–          Poc èxit escolar

–          Sentiments d’autoinstaisfacció i despreci

–          Presentar relacions infelices i poc saludables en l’edat adulta

 

Per tal de fomentar una actitud positiva vers un mateix i poder desenvolupar-se en cadascuna de les àrees de la vida (familiar, social, acadèmica, laboral..), a Psicologia Giner realitzem una intervenció individualitzada dirigida a la millora de la qualitat de vida de la persona.

 

Mitjançant el tractament psicològic, busquem l’assoliment dels següents objectius terapèutics:

  • Conèixer-nos a nosaltres mateixos, amb les nostres limitacions o errors, i també amb les nostres qualitats i aspectes positius.
  • Autoacceptar-nos incondicionalment, independentment de les nostres limitacions o els nostres mèrits i de l’acceptació o el rebuig d’altres persones.
  • Considerar-nos de forma positiva, mantenint una actitud de respecte i apreci cap a nosaltres mateixos.
  • Visió del “jo” com a potencial. Tenim la opció d’aprendre a dirigir canvis en sentit desitjable, desenvolupant les nostres millors potencialitats.
  • Atendre i cuidar les nostres necessitats psicològiques i físiques: la nostra salut, benestar, i desenvolupament personal.
Leave a reply